21.2.10

മണല്‍ വാരുന്നതിന്റെ രൂപമാറ്റങ്ങള്‍..

Posted by Picasa

1 comment:

  1. നന്നായിട്ടുണ്ട് ഈ Aerial photo.
    ഒരു Series-ലെ ഏറ്റവും നല്ലത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക.
    Select ചെയ്യാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുമെങ്കിലും.

    ReplyDelete