21.2.10

ഒഴിവു കാലം

c
Posted by Picasa

വിരല്‍ തോക്കുകള്‍..

Posted by Picasa

സ്നേഹപ്പൂക്കള്‍- ഒരു വഴിയോരക്കാഴ്ച്ച..

Posted by Picasa

അകപ്പെട്ടു.... ഇനി രക്ഷയില്ല...!!

Posted by Picasa

വല 'മെനയുന്നവര്‍'..

Posted by Picasa

കൊപ്ര ഉണക്കാന്‍

Posted by Picasa

ഇര വരുന്നതും കാത്ത്..

Posted by Picasa

ഇവിടെ കാറ്റിനു സുഗന്ധം.. രാമച്ച കൃഷിയില്‍..Posted by Picasa

മണല്‍ വാരുന്നതിന്റെ രൂപമാറ്റങ്ങള്‍..

Posted by Picasa

രുചിയുടെ ഭരണികള്‍

Posted by Picasa

ചാമ്പക്ക

Posted by Picasa

പുള്ളിക്കുയിലെ കളിവീടുണ്ടോ?!

Posted by Picasa

വാഴക്കൈകള്‍

Posted by Picasa

നീല വെളിച്ചം നിലാമഴ പെയ്യുമ്പോള്‍...

Posted by Picasa

പടര്‍ന്ന് പടര്‍ന്ന് തളര്‍ന്ന് വളഞ്ഞ്..!!

Posted by Picasa

നിറച്ചേര്‍ച്ച..Posted by Picasa

വിരലായ് നീട്ടുമ്പോള്‍Posted by Picasa