21.2.10

ഒഴിവു കാലം

c
Posted by Picasa

2 comments:

  1. ഒര്‍മയില്‍ ഒരു കുട്ടികാലം

    ReplyDelete
  2. ഹായ് ഫോട്ടോസെല്ലാം ഒന്നിനൊന്നു മെച്ചം ആ പൂങ്കുയില്‍ എനിക്ക് വല്ലാതിഷ്ടായി...........

    ReplyDelete